ดูหนังออนไลน์
Economics

‘นฤมล’ ถกภาคเอกชน ยกระดับฝีมือแรงงาน ป้อน 12 อุตสาหกรรม

“นฤมล” หารือร่วมภาคเอกชน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย รองรับ 12 อุตสาหกรรมของประเทศ เตรียมสร้าง Training Platform เพื่อแนะนำหลักสูตรพัฒนาทักษะ ที่เหมาะสมแต่ละบุคคล

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน  ประธานประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ร่วมกับสถานประกอบกิจการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 37 หน่วยงาน เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และความต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสถานประกอบกิจการ ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

นฤมล04 scaled e1600330167962 1

นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีมาตรการช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ภายใต้นโยบาย การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานจาก “กระทรวงด้านสังคม” ไปสู่ “กระทรวงด้านเศรษฐกิจ” โดยใช้หลัก 3 ประการคือ “สร้าง-ยก-ให้”

สร้าง แรงงานคุณภาพให้มีความรู้ และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรม S-Curve เพื่อรองรับอุตสาหกรรม S-Curve ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และเขตพัฒนาพิเศษในปี 2563

ยก ระดับฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น

ให้ แก่แรงงานทั่วไปและนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา เพื่อนำไปสู่การรับรองความรู้ความสามารถ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 วิกฤติเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วของเทคโนโลยี กพร.  มีแนวทางที่จะสร้าง Training Platform เพื่อแนะนำหลักสูตรพัฒนาทักษะ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาไว้ที่เดียว

สำหรับปีงบประมาณ  2564 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.13 ล้านคน ดำเนินการโดย กพร. กว่า 1.3 แสนคน และส่งเสริมสถานประกอบกิจการดำเนินการ 4 ล้านคน

นฤมล02

นอกจากนี้ กพร. ยังมีมาตรการที่จะช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ คือ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน สำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงกระตุ้นและจูงใจให้สถานประกอบการพัฒนาลูกจ้างของตน

ในส่วนของผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ได้ขอให้กพร. ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น ร่วมกับกระทรวงศึกษา กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EEC ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลตลาดแรงงาน ที่เป็น Big data โดยให้สถานประกอบการระบุความต้องการแรงงานในสาขาต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐนำไปกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

นฤมล03

นอกจากนี้ ยังขอให้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในรูปแบบใหม่ ทั้งทักษะพื้นฐานและเพิ่มเติมทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เนื่องจากภายหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจเปลี่ยนตาม สำหรับผลการหารือครั้งนี้ จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight