Economics

ลงมติแบ่ง ‘ใบขับขี่รถไฟ’ เป็น 6 ประเภท ลุยกำหนดบทลงโทษ-อายุคนถือใบอนุญาต

คณะทำงานฯ ลงมติแบ่ง “ใบขับขี่รถไฟ” เป็น 6 ประเภท ตั้งแต่รถจักรไอน้ำยันไฮสปีด หลังจากนี้ลุยกำหนดบทลงโทษ-อายุคนถือใบอนุญาต

DSC 0119

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟครั้งที่ 2/2562 วันนี้ (20 ธ.ค.) ว่า คณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบหลักการการออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟในประเทศไทย โดยแบ่งใบอนุญาตออกเป็น 6 ประเภทตามความเชี่ยวชาญในการขับขี่ที่แตกต่างกัน ได้แก่

1.รถไฟไอน้ำ, 2. รถไฟฟ้า, 3. รถไฟดีเซล, 4. รถไฟความเร็วสูง, 5. รถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดิน (Tram) และ 6. ใบอนุญาตประเภทอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมขนส่งทางราง (ขร.) ออกประกาศ เพื่อให้กฎหมายเป็นปลายเปิด สามารถรองรับการขนส่งทางรางระบบอื่นๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

เบื้องต้นใบอนุญาตขับขี่รถไฟจะมีอายุประมาณ 5 ปี โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีสัญชาติไทย แต่จะไม่จำกัดเพศและวุฒิการศึกษา เพราะผู้ถือใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรมในศูนย์ฝึกหรือสถานศึกษาที่ได้การรับรองจาก ขร. ด้านอายุของผู้ถือใบอนุญาตยังไม่ได้ข้อสรุป แต่เบื้องต้นอายุต่ำสุดน่าจะอยู่ระหว่าง 20-25 ปี ขณะเดียวกันคณะทำงานฯ ก็เตรียมกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ถือใบอนุญาตในการประชุมครั้งถัดไปด้วย

fig 19 09 2019 07 13 32

นายพีระพลกล่าวต่อว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ขับรถไฟทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตเป็นพนักงานขับรถขนส่งทางราง และ 2.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการขอ การออก การต่อใบอนุญาต การขอใบแทน อายุของใบอนุญาตการเป็นพนักงานขับรถการขนส่งทางราง

โดยเมื่อคณะทำงานและ ขร. ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับเสร็จแล้ว ก็จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และกฤษฎีกาพิจารณาตามลำดับ แต่ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จนกว่าร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง ซึ่งเป็นกฎหมายแม่จะประกาศใช้