COVID-19

‘ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว’ 2563/64 งวด 14 เช็คเลย! จ่ายส่วนต่าง 4 ชนิด

พาณิชย์ประกาศ “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” 2563/64 รอบที่ 1 งวด 14 เช็คเลย! จ่ายส่วนต่าง 4 ชนิด พบ “ข้าวเปลือกเจ้า” ราคาพุ่งตันละ 147 บาท

วานนี้ (8 ก.พ.) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 14)

ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว งวด 14 2563 64

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 14)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

shutterstock 298360193 e1607095670902

ส่วนต่าง “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” รอบที่ 1 งวด 14

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 14) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้อความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,049.39 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,828.92 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,886.23 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,441.79 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 14 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,950.61 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 171.08 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 113.77 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 558.21 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2564 ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว งวดที่ 14

ในการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 14 พบว่า ราคาอ้างอิงของข้าวแต่ละชนิดมีความเคลื่อนไหวแตกต่างกันไป โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาเพิ่มขึ้น 2.66 บาทต่อตันและข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มขึ้น 147.80 บาทต่อตัน ด้านราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานีลดลง 16.10 บาทต่อตันและข้าวเปลือกเหนียวลดลง 24.83 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิได้สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม