ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเลย! ส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว’ 2563/64 งวด 12

เช็คเลย! ส่วนต่าง “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” 2563/64 งวด 12 ข้าวทุกชนิด ยกเว้น “ข้าวเปลือกเหนียว” ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

วันนี้ (25 ม.ค. 64) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 12)

2564 ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว ส่วนต่าง งวด 12

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 12)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” รอบที่ 1 งวด 12

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 12) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2564 สำหรับข้อความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,621.49 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,033.36 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,592.30 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,890.82 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,541.81 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 12 ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,378.51 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,966.64 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 407.70 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 109.18 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 458.19 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ส่วนต่าง ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว งวด 12

ในการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 12 พบว่า ราคาอ้างอิงของข้าวทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้การชดเชยส่วนต่างลดลง ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวที่มีราคาลดลงเล็กน้อยและเกษตรกรได้รับส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team