Business

การบินไทยโชว์ 9 เดือนปีนี้ กำไร 51,121 ล้านบาท ผลพวงปรับโครงสร้างหนี้-ขายทรัพย์สิน

“การบินไทย” กางผลประกอบการช่วง 9 เดือนปี 2564 พลิกทำกำไร 51,121 ล้านบาท เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ ขายทรัพย์สิน และเงินลงทุน ขณะที่ทรัพย์สินรวมลดลง 21.8%

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานประจำงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนจากการดำเนินงาน ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 21,491 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,990 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 29,230 ล้านบาท หรือ 66.1% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 36,481 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 41,695 ล้านบาท (53.3%) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งลดลง ตลอดจนการดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรูปธุรกิจ

LINE ALBUM การบินไทย 211115

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้ จำนวน 73,084 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ การขายทรัพย์สินและเงินลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 จำนวน 51,115 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 163,703 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 45,594 ล้านบาท (21.8%) หนี้สินรวมมีจำนวน 240,196 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 97,766 ล้านบาท (28.9%) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดลบจำนวน 76,493 ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 52,172 ล้านบาท

S 6463540 e1636961217717

บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินกิจการระหว่างการจัดหาสินเชื่อใหม่ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในระยะต่อไปได้ ในไตรมาสแรกของปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการหารายได้จากการพัฒนาระบบตัวแทนจำหน่าย การบริหารช่องทางการขายตรง ตลอดจนการลงทุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คู่ขนานมาโดยตลอด มีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่องและทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ ทำการเพิ่มเส้นทางบินและเที่ยวบินทั้งในส่วนของบริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ไปยัง 44 จุดหมายปลายทางหลักในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เปิดประตูเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมไทยเป็นหนึ่ง รองรับผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน ผลักดันให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารกลับไปสู่ระดับ 1 แสนล้านบาทในปี 2565 และตอกย้ำความเป็นสายการบินแห่งชาติในการร่วมเปิดประเทศและทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight