Business

โอนเข้าบัญชีวันนี้!! เงินเยียวยานายจ้าง ม.33 เช็คด่วน www.sso.go.th

เงินเยียวยานายจ้าง ม.33 โอนวันนี้ เช็คด่วน www.sso.go.th นายจ้าง พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก สำหรับ 9 ประเภทกิจการ รีบขึ้นทะเบียน e-Service ตรวจสอบสิทธิได้แล้ว

จากมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา นายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 9 ประเภทกิจการ จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน (สูงสุดไม่เกิน 200 คน) โดยสำนักงานประกันสังคม จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เงินเยียวยานายจ้าง ม.33

ทั้งนี้ นายจ้างที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาดังกล่าว ต้องยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงิน ดังนี้

 • เข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม
 • คลิกยื่นประสงค์ขอรับเงินเยียวยา
 • กรอกเลขบัญชีนายจ้าง เลขสาขา
 • ส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
 • กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย
 • กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยานายจ้าง ม.33

สำหรับนายจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน e-Service ให้จัดส่งเอกสารไปยัง สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด/สาขา ดังนี้

กรณีนิติบุคคล

 • แบบแสดงความจำนง
 • สำเนาบัญชีธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจลงนามแทน)

กรณีบุคคลธรรมดา

 • แบบแสดงความจำนง
 • ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

นายจ้าง หน้าแรก

เช็คเงินเยียวยานายจ้าง ม.33

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • คลิกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง)
 • กรอกเลขบัญชีนายจ้าง เลขสาขา

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วนายจ้างและลูกจ้าง สามารถเช็คสิทธิรับเงินเยียวยาได้ทันที โดยคลิก ที่นี่

ล่าสุด ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ระบุว่า มีนายจ้างได้ทยอยยื่นขอรับเงินชดเชยเข้ามาในระบบ e -service แล้ว โดยในพื้นที่ 13 จังหวัดนั้น มีนายจ้างรวมประมาณ 180,000 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดแรกพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย 

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรปราการ
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

กิจการที่จะได้รับเงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ได้แก่

 • ก่อสร้าง
 • ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
 • สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
 • สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
 • สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo