Business

การบินไทยสาหัส! งัดโครงการให้พนักงานลาหยุด 1 ปี ไม่รับเงินเดือน เริ่ม 1 ก.ค.นี้

การบินไทยสาหัส! งัดโครงการให้พนักงานลาหยุด 1 ปี โดยไม่ได้รับเงินเดือน เริ่ม 1 ก.ค.นี้ ระหว่างนี้ห้ามทำกิจการอื่น ทำให้องค์กรเสื่อมเสีย หวังลดคน-ค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟู จับตาเป้าหมายใหญ่อยู่ที่”กลุ่มลูกเรือ”  

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้ออกประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ที่ 025/2564 เรื่องโครงการให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนค่าจ้าง (Code 8300) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 -30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

โครงการนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้แก่บริษัท รวมทั้งให้พนักงานบางกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพสามารถเข้ารับการรักษาและดูแลสุขภาพได้ โดยไม่เป็นภาระต่อตัวพนักงานและบริษัท  เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานและเกิดประโยชน์กับบริษัท กรณีพนักงานลาไปศึกษาต่อ และให้พนักงานที่ต้องการลาติดตามคู่สมรส

โดยพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน นับตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564  ยังคงมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่พนักงานแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเท่านั้น

โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนครั้งนี้ เป็นรูปแบบความสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัท กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ  บริษัทสงวนสิทธิพิจารณาอนุมัติตามดุลพินิจบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่องาน เป็นสำคัญ โดยพนักงานจะเริ่มลาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่สามารถถอนเรื่องคืนหรือยกเลิกได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัทยัง มีสิทธิ โดยฝ่ายเดียวที่จะเรียกพนักงานให้กลับมาทำงานก่อนกำหนดระยะเวลาการลา โดยให้ถือว่าการลาในครั้งนั้นสิ้นสุดลงทันที หากพนักงานไม่กลับมาเข้าปฏิบัติงาน จะถือว่าพนักงานมีความผิดทางวินัย

การบินไทย54

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัทจะนับระยะเวลาการลาทั้งหมด เป็นเวลาในการปฏิบัติงาน ในการคำนวณอายุการทำงาน เพื่อให้สิทธิตามกฎหมายของพนักงาน โดยในระหว่างที่ลา บริษัท และพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะไม่ส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขณะที่พนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้างและเงินใดๆ จากบริษัท  ตลอดระยะเวลาของการลา แต่ยังคงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากบริษัท

สำหรับกรณีที่พนักงานลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 1,650 บาทต่อเดือน ให้แก่พนักงาน (ก่อนหักภาษี) เพื่อช่วยเหลือพนักงานให้ยังมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ เพื่อที่พนักงานจะได้คงสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ จากกองทุนประกันสังคมในระหว่างระยะเวลาการลานี้ เท่านั้น

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการลา ห้ามพนักงานดำเนินกิจการส่วนตัว หรือร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วน ร้านค้าบริษัท องค์กร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อไห้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในส่วนราชการหรือในทางการเมือง เว้นแต่ได้รับความยินยอม และต้องรักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

ห้ามพนักงานเข้ามายังสถานที่ทำการของบริษัท โดยเมื่อสิ้นสุดการลา หรือบริษัทเรียกพนักงานให้กลับมาทำงานให้กับบริษัทฯให้พนักงานรายงานตัวต่อต้นสังกัดโดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

เป้าหมายอยู่ที่ “กลุ่มลูกเรือ” เป็นส่วนใหญ่ ที่จะขอให้เข้าโครงการดังกล่าว

แหล่งข่าวจากการบินไทยไทย กล่าวว่าโครงการที่ออกมาจะมีเป้าหมายอยู่ที่ “กลุ่มลูกเรือ” เป็นส่วนใหญ่ ที่จะขอให้เข้าโครงการดังกล่าว เพราะยังเป็นฝ่ายที่มีจำนวนอยู่มากพอสมควร ที่ผ่านมาจำนวนพนักงานฝ่ายนี้ลดไปไม่มาก ดังนั้นรอบนี้นำ้หนักน่าจะอยู่ที่ฝ่ายลูกเรือ

“ที่ผ่านมามีการเสนอให้พนักงานส่วนนี้เข้าโครงการกับบริษัท แต่มีผู้เสนอขอให้เอาไว้ก่อน เกรงว่าหากการบินไทยทำการบินได้ จะไม่มีลูกเรือและนักบิน จนทำให้มีการยอมลดเงินเดือนพนักงานกันไป หวังที่จะอยู่ต่อ แต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นอย่างที่คาด ขณะเดียวกันในแผนฟื้นฟูฯ กำหนดชัดเจนว่าต้องเหลือจำนวนพนักงานเท่าไหร่ ดังนั้นรอบนี้ผู้ที่จะต้องเข้าโครงการนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นลูกเรือและนักบิน”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight