Business

แรงงานต่างด้าว ต้องรู้! ขึ้นทะเบียนถูกต้อง รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี เช็คเลย

​แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ จ่ายเงินสมทบ รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความคุ้มครองดูแล แรงงานต่างด้าว ในระบบประกันสังคมว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการจัดระบบการบริหารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงาน ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

แรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ เน้นย้ำแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา หากจะได้สวัสดิการ และความคุ้มครอง จากสำนักงานประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีเอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสาร แสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

นอกจากนี้ ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน การเป็นลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537และเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม จะยกเว้นไม่ขึ้นทะเบียน กรณีเป็นลูกจ้าง ดังนี้

 • ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย
 • ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้ เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล
 • ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างทำนั้น มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
 • ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่ หรือการค้าแผงลอย
 • ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

แรงงาน 1

สำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 จากค่าจ้างรายเดือน ซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน กำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

เมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และได้นำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าว ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังได้รับความดูแลจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม