ดูหนังออนไลน์
Economics

ด่วน! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบประกันสังคม ‘นายจ้าง – ลูกจ้าง’ เหลือ 2.5%

ด่วน! ครม. เห็นชอบ ลดเงินสมทบประกันสังคม “นายจ้าง – ลูกจ้าง” เหลือ 2.5% “มาตรา 39” เหลือ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยเยียวยาโควิด – 19 รอบใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (18 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5 % เหลือฝ่ายละ 2.5 % ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

การลดเงินสมทบครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2564 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกจ้าง และนายจ้างในช่วงวิกฤติโควิด – 19 และจะส่งผลให้มีวงเงินกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 20,163 ล้านบาท

ครม. ลดเงินสมทบประกันสังคม

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ที่นายจ้างและผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม จะได้รับมีดังนี้

 • นายจ้าง 481,113 ราย ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 9,487 ล้านบาท
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวนรวม 12.9 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 10,676 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 9,487 ล้านบาท และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่าย 1,189 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กระทรวงแรงงานเล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดต่อแรงงานและนายจ้าง จึงดำเนินการเสนอให้ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2564 โดยครั้งแรกช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 23,119 ล้านบาท รวม 2 ครั้งในปีนี้สามารถเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 43,282 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่อง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าของนายจ้างและผู้ประกันตน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนดีขึ้น และที่สุดรักษาการจ้างงานไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดมาตรการในเดือนกันยายน 2564 นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะกลับมาจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ในอัตรา 5% ตามปกติ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะกลับมาจ่าย 432 บาทต่อเดือนตามกฏหมายกำหนดเช่นกัน

 

มติ ครม. ลดเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5%

มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมรอบใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 จะทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราแตกต่างกัน ดังนี้

 • นายจ้าง จ่ายเงินสมทบ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน แต่สูงสุดไม่เกิน 375 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ภาคบังคับ) จ่ายเงินสมทบ 2.5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 375 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) จ่ายเงินสมทบลดลงเหลือ 216 บาท

ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 2

เดือนพฤษภาคม 2564 ยังจ่ายสมทบตามปกติ!

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม 2564 นายจ้างและผู้ประกันตนยังต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราปกติ ไม่มีลดหย่อนแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • นายจ้าง จ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบในอัตรา 9% ของฐานเงิน 4,800 บาท หรือ 432 บาทต่อคนต่อเดือน

ด้าน ผู้ประกันตนมาตรา 40 (นอกระบบ) ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนเงินสมทบอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ประกันตนมาตรา 40 จึงต้องชำระเงินสมทบ ประกันสังคม ตามปกติคือระหว่าง 70 – 300 บาทต่อคนต่อเดือน ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 แต่ละคนเลือกไว้ ดังนี้

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม