ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ แจ้งตลาดฯ เปลี่ยนส่งงบการเงินจากรายไตรมาส เป็นราย 6 เดือน

“การบินไทย” แจ้งตลาดฯ เปลี่ยนส่งงบการเงินจากรายไตรมาส เป็นราย 6 เดือน

วันนี้ (13 พ.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การบินไทยขอแจ้งไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ข้อ 26 (1)

การบินไทย เลื่อนส่งงบ

ในการนี้ บริษัทจะส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี พร้อมรายงานวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) ภายใน 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี และจะส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม