Business

ราชกิจจา ประกาศแล้ว ‘เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร’ จาก 600 บาทเป็น 800 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท โดยระบุว่า

เงินสงเคราะห์บุตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตร ให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน”

พร้อมระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตน ได้รับเงินประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตน และให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำหรับ กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ฉบับเดิมข้อ 4 ระบุว่า “ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราหกร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน”

บุตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม