ดูหนังออนไลน์
Business

ผ่อนปรน ‘ใบขับขี่’ หมดอายุใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 ออก 4 สิทธิเยียวยาโควิด-19


เจรจาตำรวจผ่อนปรน “ใบขับขี่” หมดอายุใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 กรมขนส่งฯ ออก 4 สิทธิพิเศษเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ภายหลัง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ขบ. ได้มีประกาศงดการอบรม ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทั้งการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุหรือครบอายุแล้ว ไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ใบขับขี่ เยียวยา โควิด-19 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายกับ ขบ. ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ ใบขับขี่ หมดอายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

ขบ. จึงขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

โควิด-19 ระบาด บริการ “ใบขับขี่” เปิด-ปิดอะไรบ้าง?

อธิบดี ขบ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายละเอียดการงดให้บริการด้าน ใบขับขี่ เป็นการงดเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

 • งดการอบรมหรือทดสอบที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอรับใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด
 • งดการอบรมที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอต่ออายุใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด

ส่วนงานที่เปิด ปิด ช่วงโควิด RE 1 01

ในส่วนของการให้บริการด้าน ใบขับขี่ ที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เช่น

 • การออกใบขับขี่ สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองการอบรมหรือทดสอบหลักสูตร 1, 5, 15 ชั่วโมง จากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ ขบ. รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับ ขบ. สามารถนำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง
 • การเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็นส่วนบุคคล (5 ปี) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 • การต่ออายุใบขับขี่ที่มีผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com หลังได้รับผลผ่านการอบรม สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้
 • การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
 • การขอรับใบแทน ใบขับขี่ กรณีชำรุดหรือสูญหาย
 • การขอแก้ไขสาระสำคัญ การขอหนังสือรับรองใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้บริการ หรือผู้เก็บค่าโดยสาร
 • การขอรับใบขับขี่สาธารณะและใบขับขี่ที่ผู้ขอได้รับผลการอบรมหรือทดสอบ ไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • การทดสอบแก้ตัว ที่ผู้ขอผ่านการอบรมมาแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ

**ทั้งนี้ ขอให้จองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนผู้รับบริการให้มีความเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่สำนักงานแต่ละแห่งตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ระบบ iOS https://apple.co/2GIHARd

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue แอนดรอยด์ http://bit.ly/2IkLpyO

รถยนต์ ขับรถ

4 สิทธิเยียวยา

นอกจากนี้ ขบ. ได้กำหนดมาตรการเยียวยารองรับให้ผู้ที่ ใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่ ขบ. งดการอบรมที่สำนักงาน โดยเมื่อกลับมาเปิดให้บริการกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิเยียวยา ดังนี้

 • ผู้ที่ใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี จากเดิมต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน
 • ผู้ที่ใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ
 • ผู้ที่ ใบขับขี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ
 • เอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบขับขี่หรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้าน ใบขับขี่ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

มาตรการเยียวยา ใบขับขี่ หมดอายุ

“สำหรับประชาชนที่ทำรายการจองคิวดำเนินการด้าน ใบขับขี่ ไว้แล้วนั้น ยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิในการดำเนินการเมื่อเริ่มเปิดดำเนินการด้านใบขับขี่ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลให้ผู้จองคิวทราบโดยตรง ควบคู่กับการสื่อสารผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ ขบ. ทั้งนี้ ขบ. จะพิจารณากระบวนงานขั้นตอนด้านใบขับขี่เพื่อกำหนดมาตรการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชน เพื่อไม่ให้การติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด” นายจิรุตม์กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม