Business

กบข. เปิดผลสำรวจ ‘แบรนด์’ โดนใจ ‘ข้าราชการ’ โหวตแล้วรักสุดปี 2563


กบข. เปิดผลสำรวจ “แบรนด์” โดนใจ “ข้าราชการ” ประจำปี 2563 อันดับ 1 “ทิพยประกันภัย” น่าเชื่อถือและใช้บริการมากที่สุด

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ร่วมกับนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) จัดโครงการวิจัยทัศนคติ ความพึงพอใจ และความชื่นชอบของสมาชิก กบข. ที่มีต่อสินค้าและบริการ ประจำปี 2563 (GPF Most Admired Brands 2020) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจของ ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิก กบข. ต่อ แบรนด์ ในมุมมองต่างๆ

โดยสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกจำนวน 7,530 คน ครอบคลุมสวัสดิการ 6 หมวดยอดนิยม ได้แก่ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันภัย ร้านหนังสือ และบริการเครือข่ายโทรศัพท์

กบข. แบรนด์ ข้าราชการ 46

จากผลสำรวจพบว่า 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ กบข. นำมาจัดสิทธิพิเศษให้ ได้แก่ 1. การโปรโมทสิทธิพิเศษผ่าน My GPF Application 2. แบรนด์มีนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่อยู่เสมอ 3. สมาชิกรู้สึกว่าแบรนด์นั้นเหมาะสมกับตนเอง 4. แบรนด์ให้ราคาถูกและส่วนลดพิเศษ และ 5. แบรนด์มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ทีมวิจัยของนิตยสารแบรนด์เอจยังได้วิเคราะห์ประมวลผลสำรวจ และจัดอันดับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและสมาชิก กบข. ใช้บริการมากที่สุด คือ ทิพยประกันภัย

ประเภทที่ 2 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด ตามหมวดสวัสดิการยอดนิยม ได้แก่

  • หมวดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ เอไอเอส
  • หมวดร้านหนังสือ คือ ซีเอ็ด
  • หมวดสินเชื่อบุคคล คือ ธนาคารกรุงไทย
  • หมวดประกันชีวิต คือ เอไอเอ
  • หมวดสินเชื่อรถยนต์ คือ กรุงศรีออโต้

ประเภทที่ 3 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ตามปัจจัยความไว้วางใจของสมาชิกตามหมวดสินค้าและบริการ ได้แก่

  • หมวดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น่าเชื่อถือและมีความคุ้มค่ามากที่สุด คือ ทรูมูฟเอช
  • หมวดสินเชื่อรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและสมาชิก กบข. มีความคุ้นเคยมากที่สุด คือ ธนชาต DRIVE
  • หมวดประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือและเป็นแบรนด์ที่เหมาะสมกับสมาชิก กบข. มากที่สุด คือ ไทยประกันชีวิต
  • หมวดประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด คือ เมืองไทยประกันชีวิต

ทั้งนี้ การทำโครงการวิจัยดังกล่าวจะช่วยทำให้ กบข. เข้าใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดย กบข. จะนำผลวิจัยเข้าหารือกับพันธมิตรสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการ สิทธิพิเศษต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเจรจาคัดสรรผลิตภัณฑ์บริการร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการรายใหม่ เพื่อมอบสิทธิพิเศษสวัสดิการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง

GPF Most Admired Brand

สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ (บอร์ด) กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กบข. มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1.02 ล้านล้านบาท และมีสมาชิกประมาณ 1.1 ล้านคน 

สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการฝ่ายตุลาการ, ข้าราชการฝ่ายอัยการ, ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ข้าราชการตำรวจ, ข้าราชการทหาร, ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง, ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านข่าวเพิ่มเติม