Business

‘ขร.’ คุมเดินทางข้ามจังหวัดด้วย ‘รถไฟ’ ย้ำต้องกรอก ต.8 เก็บประวัติผู้โดยสาร

“ขร.” เด้งรับนโยบายงดเดินทางข้ามจังหวัด ออกประกาศฉบับที่ 3 คุมขึ้น “รถไฟทางไกล” ย้ำต้องกรอก ต.8 เก็บประวัติผู้โดยสาร แนะประชาชนเดินทางเท่าที่จำเป็น เตรียมพร้อมรับการคัดกรอง

4546456

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ร่วมหารือกับ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เพื่อออกมาตรการคัดกรองและเข้มงวดต่อการให้บริการ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสำหรับรถไฟทางไกล ในมาตรฐานเดียวกับการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

เมื่อวานนี้ (3 พ.ค.) ตนจึงลงนามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่3) มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไป เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5 ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนั้น

94798729 674559036654377 837604736814284800 o e1588567227668

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางรางจึงประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง กรณีการเดินทางโดยรถไฟทางไกลข้ามขตพื้นที่จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) การให้บริการโดยสารรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และจัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (แบบ ต.8-คค/รฟท) ที่แนบท้ายประกาศนี้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(2) ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด และมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ กำหนด ให้ผู้โดยสารได้รับทราบในเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารและเมื่อผู้โดยสารแสดงตนก่อนขึ้นขบวนรถ

ข้อ 2 ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางโดยรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัดควรวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทาง พร้อมทั้งจะต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานีต้นทางและปลายทางโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19 จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

“กรมการขนส่งทางรางขอความร่วมมือจากประชาชน ในการวางแผนการเดินทางเท่าที่จำเป็นและเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกในการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในระยะเวลานี้ออกไปก่อน เพื่อร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายสรพงศ์กล่าว

รถไฟ หัวหิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 การรถไฟฯ จึงแจ้งงดเดินขบวนเพิ่มเติม ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (3 พ.ค.) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

 • รถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
 • ธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
 • ธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี
 • ชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพฯ-ลพบุรี-กรุงเทพฯ
 • ชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพฯ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ
 • ท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา-หนองคาย-นครราชสีมา
 • ท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา
 • ท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย
 • ท้องถิ่นที่ 489/490 คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม

ด้านขบวนที่เดินรถตามปกติ ตั้งแต่วันนี้ (4 พ.ค.) เป็นต้นไป ได้แก่

 • ชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพฯ-ลพบุรี-กรุงเทพฯ
 • ชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพฯ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ
 • ชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี-ราชบุรี-ธนบุรี
 • ชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพฯ-ชุมทางหนองปลาดุง-กรุงเทพฯ (สายสุพรรณบุรี)
 • ชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี-กรุงเทพฯ