Business

OR ยันสถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง ปรับแต่งมาตรวัดไม่ได้ พร้อมปรับมิเตอร์ให้เป็นศูนย์หรือบวก

OR ยืนยันสถานีบริการน้ำมัน ไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงได้ พร้อมให้ความร่วมมือปรับมิเตอร์ให้เป็นศูนย์หรือบวก เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภค

​นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ตามที่ผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น OR ขอยืนยันว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง (มิเตอร์) ที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบ ทดสอบและได้รับการรับรองก่อนการเปิดใช้งาน

OR

ทั้งนี้ จะมีการตีตราประทับรับรอง (ซีล) โดยสำนักงานชั่งตวงวัด สถานีบริการไม่สามารถปรับแต่ง แก้ไข ดัดแปลง หรือตัดตราประทับรับรอง (ซีล) บนมาตรวัดหรือปรับปริมาณการจ่ายน้ำมันเองได้ จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 2.8 แสนบาท

สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ได้ตรวจวัดปริมาตรน้ำมัน และนำส่งรายงานการตรวจสอบให้สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประจำทุกเดือน และหากพบว่ามีค่าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะปิดการจำหน่ายหัวจ่ายนั้น ๆ ทันที และประสานงานแจ้งสำนักชั่งตวงวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ก่อนที่จะเปิดจำหน่ายอีกครั้ง

S 180584489 0
ดิษทัต ปันยารชุน

นอกจากนี้ OR พร้อมให้ความร่วมมือให้สำนักงานชั่งตวงวัด ในการดำเนินการ ตรวจสอบ ทดสอบ พร้อมให้คำรับรองมิเตอร์ของสถานี พีทีที สเตชั่น และยินดีกำหนดค่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ พีทีที สเตชั่น ให้มีค่าพอดี (เป็นศูนย์) หรือมี อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบวกเท่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าได้น้ำมันเต็มลิตร

S 180584490 0

OR มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีบริการที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุข และอยู่เคียงข้างทุกคน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo