ดูหนังออนไลน์
Business

‘เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์’ คว้าประมูลศูนย์ฝึกลูกเรือการบินไทย 1,810 ล้าน

“เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์” เครือ ปตท. ยื่นซอง 1.8 พันล้าน ชนะประมูลศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ “การบินไทย” ได้เงินยื้อชีวิต

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท การบินไทย ดำเนินการขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (as is-where is) กล่าวคือ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัท ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดิน

ทั้งนี้ อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 ตำบลตลาดบางเขน (ดอนเมือง) อำเภอบางเขน กรุงเทพฯ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา

ปตท. ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ การบินไทย

การบินไทยดำเนินการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย และบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูล (TOR) มีคณะกรรมการกำกับดูแลการขาย และผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน จากนั้น จึงเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเท่านั้น เพื่อแจ้งเฉพาะราคาเสนอซื้อสูงสูดให้ทุกรายทราบ และสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสนอราคา

ต่อมาบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคาเสนอซื้ออีกครั้ง แล้วกลับมายื่นเสนอราคาเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และเจรจาราคาเสนอซื้อกับผู้เสนอราคาทุกราย และเมื่อผู้เสนอราคาทุกรายยืนยันราคาเสนอซื้อเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว บริษัทจึงได้เจรจาราคาเสนอซื้อและเงื่อนไขอื่น ๆ กับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ในราคาการประมูล 1,810 ล้านบาท โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าอากร และค่าธรรมเนียม หรือภาระอื่นๆ ด้วย (หากมี)

ทั้งนี้ อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต

รายงานข่าวเปิดเผยว่า บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ฝ่ายละ 50%

สาเหตุที่มีการจัดตั้ง บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เนื่องจากเครือ ปตท. มีความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระทรวงพลังงานต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อรวบรวมหน่วยงานในสังกัดให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงได้มีการพัฒนาศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) ขึ้น โดย ปตท. และ บริษัท ปตท.สผ. ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team