ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พิษโควิดลามหนัก! จุฬาฯ ประกาศปิดชั่วคราวตั้งแต่ 11-25 เม.ย.นี้

จุฬาฯ ประกาศปิดชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสติดเชื้อโควิด แก่นักเรียน นิสิต และบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 11 -25 เม.ย.นี้ จัดการเรียน การสอนออนไลน์แทน 

ศาสตราจารย์ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นอีกหลายจังหวัด ทั้งยังพบว่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งติดเชื้อโรคดังกล่าวมากกว่าหนึ่งส่วนงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิต และบุคลากร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรออกประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรดังต่อไปนี้ข้อ

1. ให้มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

2. ขอให้นิสิต และบุคลากร หลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุจำเป็น และขอให้ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

3. ขอให้นิสิต และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการมหาวิทยาลัย และส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ หากมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบ หรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้นว่า การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นระยะ ระหว่างที่มีการเรียนการสอน

5. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต้องพร้อมรับการสั่งการ หรือการติดต่อจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติรวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน หรือกำกับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ ตามที่เห็นสมควรรวมทั้ง ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

6. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  • การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
  • การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างยิ่ง
  • การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
  • การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
  • การดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบคำพิพากษาหรือคำสั่งข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนหรือให้ทันตามกำหนดเวลา
  • การดูแลนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย
  • การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจำเป็น หรือเร่งด่วนตามที่หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งการหรืออนุญาต

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน หรือกำกับดูแลปรับหรือลดวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ณ เวลาหนึ่ง เวลาใด อาจให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยด้าเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ก็ได้

บุคลากรที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ตามที่ทางราชการมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

7. เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน หรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือออกประกาศแนวปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ก็ได้

8. กรณีการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เห็นสมควรโดยอาจปรับ หรือลดวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักของตนเอง หรือมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ก็ได้

9. ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน หรือกำกับดูแลอาจพิจารณาปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่น หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

10. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการ COVID-19 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2564 หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight