ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดเมืองปลอดภัย ยก 5 ระดับมาตรฐาน 10 เมืองไมซ์ซิตี้

เปิดเมืองปลอดภัย  กทม.จับมือภาคีเครือข่ายเอ็มโอยู มุ่งยกระดับมาตรการ 10 เมืองไมซ์ซิตี้  เร่งฉีดวัคซีนครอบคลุม สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปีนี้

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.และภาตีเครือข่าย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน”  โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจาก 23 หน่วยงาน

เปิดเมืองปลอดภัย

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังกล่าว  มีเจตนารมณ์เพื่อร่วมกัน ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดงาน กลุ่มการจัดประชุม และนิทรรศการ และการท่องเที่ยวในเมือง อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในสถานประกอบการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังเน้นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ จะเร่งยกระดับมาตรฐานระบบบริการ และสถานประกอบการต่าง ๆ ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครราชสีมา, พิษณุโลก, ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี และเมืองพัทยา

กรอบและแนวทางความร่วมมือ มีดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงาน ในกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การท่องเที่ยว ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ ตามมาตรการอย่างปลอดภัย

2. ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ การเดินทาง สถานที่พัก สถานที่จัดงาน และสถานประกอบการ ในพื้นที่ 10 เมืองไมซ์ซิตี้

3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ความรู้ และเทคโนโลยี

4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดงาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สถานประกอบการ ที่มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัด ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยว กรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศ

ในส่วนของประเทศไทย ขณะนี้ได้ทยอยฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ทั้งการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ของประชากรไทยภายในสิ้นปี 2564 นี้

การเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน เป็นการผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย ของสถานประกอบการ และสุขอนามัยส่วนบุคคลของประชาชน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยก้าวเดินต่อไป

เปิดเมืองปลอดภัย

นางวัลยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ กรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ ที่นำร่องในโครงการดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล 4 เหล่าทัพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดมาตรการ และจัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการ พนักงานให้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้จัดกิจกรรมไมซ์ ทำให้กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการเปิดเมืองจัดกิจกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมขององค์กร, การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล, การจัดประชุมขนาดใหญ่ การจัดประชุมนานาชาติ  และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงการจัดงาน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในหลายพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ 6 กลุ่มเขต และสร้างอัตลักษณ์เข้มแข็งของแต่ละพื้นที่ อาทิ คลองโอ่งอ่าง สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา คลองผดุงกรุงเกษม ชุมชนกุฎีจีน เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางไมซ์ ในการเดินทางเข้ามาจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT