ดูหนังออนไลน์
General

แก้ด่วน! ความยากจน-หิวโหย รัฐบาลกรุยทางพัฒนาประเทศยั่งยืน

รัฐบายเร่งเครื่อง ลุยแก้ปัญหา “ความยากจน-ความหิวโหย” เชื่อเป็นหนทางสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเริ่มที่ภาคการเกษตรเป็นลำดับแรก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยการประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และประสานงานหลัก การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นของคณะทำงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศครบถ้วนทุกมิติ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลภาคการเกษตร ทั้งตัวเลขครัวเรือน รายได้แรงงานภาคการเกษตร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 2563 สภาพัฒน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมในจังหวัดและพื้นที่นำร่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และหารือสถานการณ์ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกลไกความร่วมมือในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

ผลจากการลงพื้นที่พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะที่การกำหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนด ยังไม่ตอบโจทย์สิ่งที่พื้นที่ต้องการ

ขณะที่ ทางสภาพัฒน์ได้ทำการศึกษา และจะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดระดับจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ต่อไป ควบคู่กับการเร่งสร้างการรับรู้ในพื้นที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

นายอนุชา ย้ำว่า สิ่งสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จำเป็นต้องแก้ปัญหา “ความยากจนและความหิวโหย” ของคนทั้งประเทศ ให้ได้เป็นลำดับแรก โดยคำนึงถึงแผนปฏิรูปประเทศเป็นหลัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT