General

‘บิ๊กป้อม’ มุ่งแก้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

“บิ๊กป้อม” ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยั่งยืน เน้นคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมเกษตรกรรม มุ่งแก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้าน 1. การสร้างความตระหนักรู้  2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ แผน 3 ระดับของประเทศ 3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  4. การจัดทำโครงการ การดำเนินงานและการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5. ภาคีการพัฒนา และ 6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยคณะกรรมการฯได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะครอบคลุมการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งจะมีความเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการ และประสานสอดคล้อง การทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ต้องเตรียมความพร้อมการรับมือ กับปัญหาความท้าทาย ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ เช่น covid-19 หรือภัยธรรมชาติ อย่างวาตภัยและอุทกภัย รวมทั้งการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกัน ในสังคม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสริมภาคเกษตรกรรม และการลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตร ยังเน้นย้ำถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ให้มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ทุกมิติ ไปสู่ความยั่งยืน ในอนาคตข้างหน้าร่วมกัน ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight