ดูหนังออนไลน์
Economics

ธปท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุมใน ‘กนง. – กนส.’ ชุดใหม่

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการนโยบายการเงิน” และ “คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน” ชุดใหม่

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่

  • นายคณิศ แสงสุพรรณ
  • นายรพี สุจริตกุล
  • นายสมชัย จิตสุชน
  • นายสุภัค ศิวะรักษ์

2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่

  • นางกรรณิการ์ งามโสภี
  • นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์
  • นายพรชัย ชุนหจินดา
  • นางสาวภาวนา เนียมลอย
  • นายอายุสม์ กฤษณามระ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team