ดูหนังออนไลน์
General

บิ๊กป้อม ตั้งเป้า ขจัด ‘ค้ามนุษย์’ หมดประเทศ ยกระดับไทยขึ้น Tier 1 ปีหน้า

ขจัด ค้ามนุษย์ หมดจากประเทศไทย “ประวิตร”‘ ตั้งเป้า ยกระดับสู่ Tier 1 ปี 2564 หลังอยู่ Tier 1 มา 3 ปีติด ตั้ง 3 ทีม ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมฯ ได้กำชับให้ขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อ ขจัด ค้ามนุษย์ ให้หมดไปจากประเทศไทย

ขจัด ค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ก่อนปิดการประชุมฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำงาน ทั้งที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทางรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

พร้อมกันนี้ ได้ตั้งเป้าหมายการทำงาน เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และยกระดับประเทศไทยสู่ Tier 1 ในปี 2564 จากปัจจุบันที่ ประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 หรือ Tier 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในระดับ 2 หรือ Tier 2 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากรัฐบาลไทย ได้เพิ่มความพยายามอย่างสำคัญ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวม อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา ได้มีข้อเสนอแนะสำคัญ ต่อการดำเนินงานของประเทศไทย จำนวน 16 ข้อ เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดฐานความผิด เกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มาตรการป้องกัน และการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ซึ่งรวมถึงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

อีกทั้งที่ประชุม ได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง กลไกขับเคลื่อนการทำงาน ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 2. คณะทำงานร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย-สหรัฐฯ (ฝ่ายไทย) และ 3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จาก รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2563 ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มี่ 2 เนื่องจาก รัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างเต็มที่ ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญ ในการดำเนินการดังกล่าว โดยแสดงความพยายามโดยรวมมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงการรายงานปีที่ผ่านมา ดังนั้นประเทศไทยจึงยังคงอยู่ในกลุ่มที่ 2

ความพยายามดังกล่าว ประกอบไปด้วย การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้แก่ผู้พิพากษา และ การทำงานร่วมกับองค์กรนอกภาครัฐ เพื่อจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแล โดยคำนึงถึงบาดแผลทางใจ ของผู้เสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่สถานพักพิง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสืบสวนสอบสวนคดีสงสัยค้าแรงงานมากรายขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงการรายงานปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิพากษาลงโทษ นักค้ามนุษย์ ที่ถูกตัดสินว่า มีความผิดให้รับโทษจำคุกร้ายแรง เพิ่มค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหาย ผ่านกองทุนเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และให้เงินชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ขจัด ค้ามนุษย์

พร้อมกันนี้ ยังระบุว่า ทางการไทย เริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ตัดสินนักค้ามนุษย์ว่ามีความผิด น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 และ เริ่มกระบวนการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ ที่สมรู้ร่วมคิดเพียง 2 รายเท่านั้น เป็นต้น

สหรัฐได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญ ดังนี้

 • ไทยควรพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษ นักค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในเชิงรุก และระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 • ไทยควรสืบสวนสอบสวนในเชิงรุก และดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดในการค้ามนุษย์ และพิพากษาและลงโทษจำคุกอย่างเหมาะสมแก่ผู้ที่พบว่ามีความผิดจริง
 • ไทยควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า สถานพักพิงของรัฐและองค์กรนอกภาครัฐ ปฏิบัติต่อผู้เสียหายโดยคำนึงถึงบาดแผลทางใจอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการดูแลทางจิตใจด้วย รวมถึงการเพิ่มจำนวนล่ามและนักจิตวิทยาที่ทำงานในสถานพักพิงเต็มเวลา
 • ไทยควรอนุญาตให้ผู้เสียหาย โดยเฉพาะผู้ใหญ่ สามารถเดินทางเข้าออกสถานพักพิง และเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารได้โดยเสรีมากขึ้น รวมทั้งประเมินการจัดให้ผู้เสียหายอยู่ในสถานพักพิงใหม่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจะไม่ต้องอยู่ในสถานพักพิงเกินความจำเป็น
 • ไทยควรพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมที่ดูแลด้านแรงงาน ทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถระบุผู้เสียหายเชิงรุกได้มากขึ้นในประชากรเปราะบางกลุ่มต่าง ๆ
 • ไทยควรขยายระยะเวลา ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องระบุผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เวลากับผู้เสียหาย ในการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้รับการบำบัดฟื้นฟู จากการถูกแสวงประโยชน์ และบอกเล่าประสบการณ์ของตนให้เจ้าหน้าที่ฟัง
 • ไทยไม่ควรกำหนดให้มีการระบุผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ และอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าถึงบริการต่าง ๆ เฉพาะเมื่อผู้เสียหาย เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนนักค้ามนุษย์ ที่กระทำผิดต่อตนเท่านั้น
 • ไทยควรเพิ่มความพยายามในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า นายจ้างจัดทำสำเนาของสัญญาเป็นภาษาที่แรงงานเข้าใจได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้พิพากษาในคดีค้ามนุษย์ ใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับผู้เสียหายเป็นหลัก และคำนึงถึงบาดแผลทางใจของผู้เสียหาย
 • ไทยควรยกระดับความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ เกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และสถานพักพิงของรัฐ รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ กับผู้เสียหายด้วย
 • ไทยควรเพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยจากนักค้ามนุษย์ตามคำสั่งศาล อีกทั้งยังควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เสียหายและกลุ่มสนับสนุนผู้เสียหายรายงานอาชญากรรมการค้ามนุษย์ได้
 • ไทยควรให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการเงินแก่สถานพักพิงขององค์กรนอกภาครัฐเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้มากขึ้น
 • ควรเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสืบสวนสอบสวนการละเมิดแรงงาน และคำร้องเรียนของแรงงานต่างด้าวซึ่งมีข้อบ่งชี้ถึงการบังคับใช้แรงงาน เพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมการค้ามนุษย์
 • ไทยควรบังคับให้มีการจ่ายค่าแรงอย่างสม่ำเสมอ มีข้อกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหางานให้กับแรงงานต่างด้าว และให้มีการให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการถือครองเอกสารประจำตัวและเอกสารทางการเงินของตนเอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT