ดูหนังออนไลน์
General

คนส.หนุน ‘ม็อบนักเรียน-นักศึกษา’ เตือน’หยุดข่มขู่ คุกคาม’ ลั่นพร้อมช่วยหากถูกดำเนินคดี

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ออกแถลงการณ์ หนุนม็อบนักเรียน-นักศึกษา ชี้เป็นสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมเสนอจุดยืน 4 ข้อ

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ออกแถลงการณ์  เรื่อง สนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน  โดยระบุว่าการชุมนุมทางการเมืองกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมมีทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานที่จัดการชุมนุมมีทั้งสถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ และบริเวณที่มีความสำคัญทางการเมือง รูปแบบการชุมนุมมีความหลากหลาย มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกข้อเรียกร้อง ความคับข้องใจ ตลอดจนความใฝ่ฝันและจินตนาการใหม่ เป็นการตื่นตัวทางการเมืองของคนในประเทศที่กระจายไปทุกกลุ่ม ทุกเพศสภาพ และทุกช่วงวัย อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากต่างมีความตระหนักร่วมกันในปัญหาที่ประเทศกำลังประสบอยู่ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน
ทว่าขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามหยุดยั้งการชุมนุมดังกล่าว ในหลายลักษณะ นับตั้งแต่การอ้างข้อกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม การออกประกาศไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน หรือการกดดันผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอธิการบดี หรือคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยม ให้หยุดยั้งการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ขณะเดียวกัน ก็ข่มขู่คุกคาม ผู้จัดกิจกรรมให้ยกเลิก และหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีตามมา ด้วยหวังว่าจะก่อให้เกิดความเข็ดหลาบ พร้อมกับปรามผู้จะทำตามในเวลาเดียวกัน
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่สามารถอ้างกฎหมาย หรือระเบียบใดมาละเมิดได้ จึงขอแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ขัดขวางการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยสงบ และปราศจากอาวุธ ไม่ว่าจะด้วยการอ้างข้อกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือการใช้กำลังซึ่งหน้า รวมไปถึงการข่มขู่คุกคามในลักษณะต่างๆ ทั้งที่ผ่านผู้บริหารสถานศึกษาและต่อตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องละเว้นการข่มขู่ในรูปแบบใดๆ ที่กระทำต่อนักเรียนที่ยังอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อนักเรียนโดยตรง หรือกดดันผ่านผู้ปกครอง หรือสถานศึกษา
ในทุกรูปแบบ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในระดมอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ โดยต้องไม่ขัดขวางหรือข่มขู่คุกคามการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงอาจารย์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสวนาทางวิชาการหรือว่าการชุมนุมโดยสงบ
3. เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่ตั้งข้อหานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ชุมนุม และจะต้องยุติการดำเนินคดีที่มีก่อนหน้า
4. พ่อแม่ผู้ปกครองพึงส่งเสริม การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และยืนหยัดคุ้มครองและปกป้องสิทธิ และเสรีภาพของเด็กนักเรียน เนื่องจากตอนนี้ การคุกคามพุ่งเป้าไปที่เด็กนักเรียนที่เปราะบางต่อการถูกใช้อำนาจบังคับและลงโทษจากระบบโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่เป็นเครื่องมือในการระงับการแสดงออกหรือกลายเป็นเครื่องมือในการส่งต่อการใช้อำนาจเผด็จการ
คนส. พร้อมที่จะสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งประชาชน ที่ประสบการขัดขวาง ข่มขู่คุกคาม รวมทั้งการตั้งข้อหาดำเนินคดีจากการชุมนุม ทั้งการสนับสนุนทางวิชาการ และปฏิบัติการภายใต้หลักประชาธิปไตยสากล การประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการประกันตัว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ หากต้องถูกดำเนินคดีการเมือง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมด้วยกัน
ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight