Videos

‘แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง’ มรดกโลกก่อนยุคประวัติศาสตร์

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญเห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล ข้อที่ 3 เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรม หรือ อารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน หรือที่สาบสูญไปแล้ว

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรี ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ที่ยังคงปรากฎ ร่องรอยการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 4,300 ปี ก่อนคริสตกาล แสดงให้เห็นพัฒนาการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความรู้ความสามารถและภูมิปัญญา ในด้านต่าง ๆ อาทิ หม้อเขียนสี และเครื่องมือเครื่องใช้สำริด และโลหะ

ปัจจุบัน โบราณวัตถุที่ขุดพบส่วนใหญ่ ถูกรวบรวม และจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ในพื้นที่

มรดกโลก

มรดกโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม