Stock

TTW ได้รับการจัดลำดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 7

TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน ล่าสุดได้รับการจัดลำดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 7

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TTW ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หุ้นยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการประเมินด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล หรือ ESG: Environmental Social and Governance) ตอกย้ำการบริหารงานบนความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นางสาววลัยณัฐ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของ TTW ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม TTW คำนึงถึงการบริหารงานและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน

S 168927254

พร้อมกันนี้ ยังขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

S 168927255

 

ขณะเดียวกัน ยังดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะ TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo