Stock

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ T


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (T) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด

ในช่วงเวลาดังกล่าว T ชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ

ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ T อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันนี้ (22 กันยายน 2564)ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 0.41 บาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 31.35 เท่า 

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ T อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ T ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ  และ

2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ T คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ

3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ T ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

อ่านข่าวเพิ่มเติม: