ดูหนังออนไลน์
Stock

ตลาดหลักทรัพย์ขีดเส้น NOK แก้ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบใน 3 ปี

NOK เจอขึ้น NC-SP ตลาดหลักทรัพย์ขีดเส้น แก้ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบใน 3 ปี  หลังสิ้นปี 2563 ส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์

บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ เป็นจำนวน 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเพิกถอนทรัพย์จดทะเบียน

NOK

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้ 

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์บริษัทสายการบินนกแอร์ มีเหตุเข้าข่ายถูกเพิกถอนเป็นปีท่ี 1 (NC ระยะท่ี 1) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 โดยข้ึนเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพยข์องบริษัทต่อไป 

2. ให้ บริษัทสายการบินนกแอร์ แจ้งว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทจะมีทางเลือกอื่นใดอีก หรือไม่ พร้อมทั้งให้บริษัทกำหนดเวลาดำเนินการตามแนวทางเลือกอื่นใด (ถ้ามี) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

เนื่องจากตามที่ตลาดหลัทรัพย์ฯ ได้เคยเปิดให้ซื้อหรือขายขายหลักทรัพย์ บริษัทสายการบินนกแอร์เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่ 2 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2564) หลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือน ดังนั้น ในกรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อไป และไม่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์จนกว่าบริษัทจะดำเนิยนการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายอีกครั้ง

ตลาดหลักทรัพย์จะให้เวลา บริษัทสายการบินนกแอร์ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะท่ี 1, NC ระยะท่ี 2 และ NC ระยะท่ี 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์จะเสนอ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

อ่านข่าวเพิ่มเติม: