ดูหนังออนไลน์
Personal Finance

3 ช่องทาง ‘ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา’ 2564 พร้อมอัตราที่ต้องจ่าย

ปัจจุบันประชาชนที่มีรายได้สามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ได้หลายช่องทาง ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์แล้วแต่ความสะดวก

โดยกรมสรรพากรได้ชี้แจงรายละเอียดของช่องทางต่าง ๆ ไว้ดังนี้

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

3 ช่องทาง “ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา” 2564

1.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรียกว่า สำนำงานสรรพากรเขต/อำเภอ) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ผู้มีเงินได้สามารถยื่นภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง

2.ที่ทำการไปรษณีย์ ยื่นภาษี ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ
 • ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) โดยส่งไปยัง กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบและชำระ ภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • **กรณีผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา “อยู่ในต่างจังหวัด” หรือประสงค์จะขอ “ชำระภาษีเป็นงวด” จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ “ไม่ได้”

3.อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RD smart Tax ผ่านระบบ iOS คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RD smart Tax ผ่านระบบแอนดรอยด์ คลิกที่นี่

shutterstock 1673161594 e1614656515778

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม ที่เริ่มใช้ปีภาษี 2560 ได้กำหนดอัตราการเสีย ภาษี ไว้ดังนี้

 • เงินได้สุทธิ 1 – 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
 • เงินได้สุทธิ 150,001 – 300,000 บาท อัตราภาษี 5%
 • เงินได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท อัตราภาษี 10%
 • เงินได้สุทธิ 500,001 – 750,000 บาท อัตราภาษี 15%
 • เงินได้สุทธิ 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20%
 • เงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25%
 • เงินได้สุทธิ 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราภาษี 30%
 • เงินได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35%

shutterstock 1537452446 e1614846655194

เตรียมเอกสารยื่น ภาษี

ผู้ที่มีเงินเดือนอย่างเดียวยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ
 • เอกสารการลดหย่อนภาษีตามจริง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ, หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร, ใบเสร็จรับเงินการซื้อกองทุน RMF/SSF/SSFX, หลักฐานการบริจาค, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินช้อปดีมีคืน ทะเบียนสมรสหรือใบสูติบัตรบุตรสำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว เป็นต้น

ผู้ที่มีเงินเดือนและรายได้ประเภทอื่น ๆ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ
 • เอกสารการลดหย่อนภาษีตามจริง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ, หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร, ใบเสร็จรับเงินการซื้อกองทุน RMF/SSF/SSFX, หลักฐานการบริจาค, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินช้อปดีมีคืน ทะเบียนสมรสหรือใบสูติบัตรบุตรสำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว เป็นต้น
 • เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานเงินสดรับ – จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด, ใบเสร็จรับเงินค่าวัตถุดิบ หรือสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม