ดูหนังออนไลน์
Personal Finance

สูงอายุมาเร็ว! ‘วัยเกษียณ’ ยื่นภาษี มีรายได้อะไรได้รับยกเว้นบ้าง?

เมื่อเรามีรายรับเข้ามา แน่นอนว่าเราก็ต้องมีรายจ่ายในรูปแบบของ “ภาษี” เพื่อนำเงินไปพัฒนาประเทศ

โดยภาษีไม่ใช่เรื่องของวัยทำงานเท่านั้น เมื่อ วัยเกษียณ แล้ว แต่ยังมีรายได้ ก็ต้อง ยื่นภาษี และจ่ายภาษีเช่นกัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับการลดหย่อนภาษีประเภทใด หรือมีสิทธิอะไรเพิ่มเติมบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลย!

2564 ยื่นภาษี วัยเกษียณ

ยื่นภาษี “วัยเกษียณ”

กรณีมีรายได้เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล เงินคืนประกัน

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ น้อยกว่า 30,000 บาท ได้รับการยกเว้น
 • ดอกเบี้ยอื่น เงินปันผล ต้องนำไปรวมคำนวณ ภาษี หรือเลือก Final Tax โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% สำหรับดอกเบี้ย และ 10% สำหรับเงินปันผล
 • กำไรจากการขายหุ้น ได้รับการยกเว้นการขายในตลาดหลักทรัพย์
 • เงินคืนประกันบำนาญ ได้รับการยกเว้น ภาษี

กรณีมีรายได้สวัสดิการ

 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นำไปรวมคำนวณ ภาษี
 • เงินบำนาญข้าราชการ นำไปรวมคำนวณภาษี
 • บำเหน็จ/บำนาญชราภาพ ได้รับการยกเว้น ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
 • กองทุนประกันสังคม ได้รับการยกเว้น ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
 • บำเหน็จดำรงชีพ ได้รับการยกเว้น ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข

สิทธิผู้สูงอายุ

 • อายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท บุตรสามารถนำสิทธิอุปการะบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีได้
 • อายุ 65 ปีขึ้นไปและอยู่ในประเทศไทย ได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท

ยื่นภาษี เกษียณอายุ

3 ช่องทาง “ยื่นภาษี”

ปัจจุบันกรมสรรพากรเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นภาษีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรียกว่า สำนำงานสรรพากรเขต/อำเภอ)

สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ผู้มีเงินได้สามารถยื่น ภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง

2.ที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ
 • ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) โดยส่งไปยัง กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบและชำระ ภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • กรณีผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา “อยู่ในต่างจังหวัด” หรือประสงค์จะขอ “ชำระภาษีเป็นงวด” จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ “ไม่ได้”

3.อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถยื่น ภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านระบบ iOS คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ คลิกที่นี่

รัฐบาลขยายเวลายื่นภาษี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายเวลาออกไปถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือน ที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลา สำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน2564 เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 30 แบบ ภ.พ. 36) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือน ที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลา สำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team