Finance

ผู้ถือหุ้นเฮ! ธปท.เปิดทางแบงก์พาณิชย์จ่ายปันผลปี’63 ไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิ

ธปท.ไฟเขียวแบงก์พาณิชย์จ่ายปันผลได้ ในรอบผลประกอบการปี 2563 หลังจากสั่งห้ามในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ต้องไม่เกินอัตราปันผลปี 2562 และ ไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากแผนบริหารจัดการเงินกองทุนและผลประเมินสถาบันการเงินในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งสถาบันการเงินยังคงมีเงินกองทุนและเงินสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์เลวร้ายจากการระบาดของโรคโควิด-19

แบงก์จ่ายปันผล

ก่อนหน้านี้ นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธปท. ได้ออกประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์จ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” และ “งดซื้อหุ้นคืน” เมื่อเดือนมิ.ย.63 โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงมาก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทย ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ และจะจบอย่างไร การรักษาภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าการรักษาภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพของคนไทยแต่ละคน

อ่านเพิ่มเติม ธปท. ไขข้อข้องใจทำไมขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” และ “งดซื้อหุ้นคืน”

นายรณดล กล่าวว่าเมื่อพิจารณาการดำเนินงานของสถ่บันการเงินในไตรมาส 3 พบว่าสถาบันการเงินระมัดระวังมากขึ้น โดยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีอัตราการกันเงินสำรองถึง 1.5 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 19.8% ณ ไตรมาส 3 ปี 2563

เงินกองทุนแบงก์

แต่สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ธปท.จึงให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายในปี 2562 และต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิของปี 2563 สอดคล้องกับแนวทางของผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ง

แนวทางกำกับแบงก์

การให้สถาบันการเงินจ่ายปันผลได้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงินในระยะยาว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดกำไรกลุ่ม ‘ธนาคารพาณิชย์’ ไตรมาส 3/63 ดิ่งแรงเฉียด 45%

จับตา! ธนาคารพาณิชย์จะเปลี่ยนแปลงไป….หลังสถานการณ์โควิด

คาด ‘กำไรหุ้นแบงก์’ ไตรมาส 4 อ่อนตัวลง หลังจบมาตรการพักหนี้