ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

การบินไทย ‘อ่วม’ 36 กลุ่มเจ้าหนี้เรียงคิว รอรับหนี้ 4.1 แสนล้าน

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย เรียงคิวรอชำระหนี้ กว่า 4.1 แสนล้าน ขณะกลุ่มเจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อเครื่องบิน 2 กลุ่ม กว่า 8 พันล้าน เจ้าหนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ปี 63-77 ร่วม 8 หมื่นล้าน ขณะที่เจ้าหนี้เช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน  หนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กว่า 1.91 แสนล้าน 

วันนี้ (19 พ.ค.) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดประชุมเจ้าหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) อีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีเจ้าหนี้ที่เข้าประชุม 20 ราย ได้ขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาแผนออกไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมขึ้นวันนี้ เวลา 09.00 น. หลายฝ่ายมองว่าการประชุมเจ้าหนี้วันนี้ น่า  จะผ่านการโหวตแผนฟื้นฟูไปได้ แต่หากยังติดปัญหาจริงก็สามารถเลื่อนโหวตออกไปได้อีก 1 ครั้ง

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย

ตามแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ยังได้ชี้แจงถึงกลุ่มเจ้าหนี้ที่การบินไทยมีอยู่ทั้งหมด 36 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งเจ้าหนี้เช่าเครื่องบิน เจ้าหนี้เงินกู้ยืม เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หน่วยงานราชการ เจ้าหนี้พนักงาน เป็นต้น  โดยมีมูลหนี้รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งหมด 410,140,784,872.22 บาท สำหรับกลุ่มเจ้าหนี้ทั้ง 36 รายประกอบด้วย

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย

กลุ่มที่ 1 เจ้าหนี้มีประกัน  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  จำนวนหนี้รวม  418,089,003.30 บาท

กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้ตามภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเครื่องบิน มีจำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมด 24 ราย รวมมูลหนี้ทั้งหมด 5,455,252,520.31 บาท

กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้ตามภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อเครื่องบิน มีจำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมด 29 ราย รวมมูลหนี้ทั้งหมด  2,740,532,228.88  บาท

กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  กระทรวงการคลัง  จำนวนหนี้รวม 13,153,764,634.61 บาท

กลุ่มที่ 5  เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน) จำนวนหนี้รวม 495,720,246.77 บาท

กลุ่มที่ 6  เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน 17 ราย  จำนวนหนี้รวม 31,228,375,130.78 บาท

กลุ่มที่ 7 เจ้าหนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี/อากร ของกรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต จำนวนหนี้รวม 20,388,895,155.85  บาท

กลุ่มที่ 8 เจ้าหนี้พนักงานการบินไทย 499 ราย จำนวนหนี้รวม 227,237,591.41 บาท

กลุ่มที่ 9 เจ้าหนี้ผู้โดยสารที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund)  6,655 ราย  จำนวนหนี้รวม 1,423,364,807.68 บาท

กลุ่มที่ 10 เจ้าหนี้การค้าจำนวน 1,878 ราย รวมมูลหนี้ 16,805,209,629.20  บาท

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย

กลุ่มที่ 11 เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน 7 ราย  รวมจำนวนหนี้รวม 5,575,980,090.21 บาท

กลุ่มที่ 12  เจ้าหนี้ประกันการปฎิบัติตามสัญญา จำนวน 208 ราย รวมมูลหนี้  138,666,566.00  บาท

กลุ่มที่ 13 เจ้าหนี้ค่าตอบแทนตัวแทนขายบัตรโดยสารค้างจ่าย  จำนวน 75 ราย รวมมูลหนี้  146,096,523.65 บาท

กลุ่มที่ 14 เจ้าหนี้เงินมัดจำ/เงินประกันการจองบัตรโดยสาร จำนวน 109 ราย ขอชำระหนี้รวม  171,751,070.87 บาท

กลุ่มที่ 15 เจ้าหนี้ที่ได้ชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้าแทนการบินไทย กรณีลูกค้าปฎิเสธการชำระเงิน  6 ราย ขอชำระหนี้รวม 3,523,926,965.49 บาท

กลุ่มที่ 16 ผู้มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสมที่ยื่นขอรับชำระหนี้  จำนวน 9 ราย ขอชำระหนี้รวม 245,574,638.36 บาท

กลุ่มที่ 17 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอรับชำระหนี้  จำนวน 3 ราย ขอชำระหนี้รวม 94,440.27 บาท

เจ้าหนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้

กลุ่มที่ 18 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2563 จำนวน 469 ราย ขอชำระหนี้รวม  6,728,176,739.33 บาท

กลุ่มที่ 19 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2564  จำนวน 628 ราย ขอชำระหนี้รวม 8,181,616,521.61 บาท

กลุ่มที่ 20 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2565  จำนวน 385 ราย ขอชำระหนี้รวม 11,243,882,548.49 บาท

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย

กลุ่มที่ 21 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2566  จำนวน 386 ราย ขอชำระหนี้รวม 6,815,695,871.79 บาท

กลุ่มที่ 22 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2567 จำนวน 308 ราย ขอชำระหนี้รวม 6,029,619864.69 บาท

กลุ่มที่ 23 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2568  จำนวน 147 ราย ขอชำระหนี้รวม  6,458,485,383.89 บาท

กลุ่มที่ 24 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2569   จำนวน 82 ราย ขอชำระหนี้รวม  3,731,218,141.35 บาท

กลุ่มที่ 25 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2570  จำนวน 136 ราย ขอชำระหนี้รวม  3,101,186,292.40 บาท

กลุ่มที่ 26 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2571  จำนวน 191 ราย ขอชำระหนี้รวม  6,799,982,548.86 บาท

กลุ่มที่ 27 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2572    จำนวน 135 ราย ขอชำระหนี้รวม  4,303,796,322.49 บาท

กลุ่มที่ 28 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2573  จำนวน 39 ราย ขอชำระหนี้รวม 1,237,617,324.04 บาท

กลุ่มที่ 29 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2575  จำนวน 79 ราย ขอชำระหนี้รวม  2,076,612,504.70 บาท

กลุ่มที่ 30 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2576  จำนวน 136 ราย ขอชำระหนี้รวม 2,778,751,102.67 บาท

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย

กลุ่มที่ 31 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบไถ่ถอนเดิมในปี 2577 จำนวน 85 ราย ขอชำระหนี้รวม 4,041,372,575.87 บาท

กลุ่มที่ 32 เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ออกหนังสือค้ำประกัน จำนวน 3 ราย ขอชำระหนี้รวม  533,712,023.16 บาท

กลุ่มที่ 33 บุคคลที่วางหนังสือค้ำประกันการปฎิบัติตามสัญญาไว้กับการบินไทย จำนวน 46 ราย ขอชำระหนี้รวม 107,867,302.51 บาท

กลุ่มที่ 34 เจ้าหนี้ภาระผูกพันตามสัญญาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รายใหญ่ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจการบินของการบินไทยอย่างยิ่งยวด ผู้ทำแผนอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาท จำนวน 2 ราย ขอชำระหนี้รวม 39,418,434,446.66 บาท

เจ้าหนี้เช่าซื้อเครื่องบินกว่า1.9 แสนล้าน

กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ จำนวน 48 ราย  ขอชำระหนี้รวม 191,525,369,523.09 บาท

กลุ่มที่ 36 เจ้าหนี้ที่ยึดหน่วงเครื่องยนต์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน จำนวน1 ราย ขอชำระหนี้รวม  2,888,865,591.08 บาท

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเจ้าหนี้ทั้งหลาย จะมีการรอชำระหนี้ที่ต่างกัน ขณะเดียวกันบางรายก็ไม่มีดอกเบี้ย บางรายก็มีดอกเบี้ยด้วย ซึ่งเจ้าหนี้ทั้งหมดนี้การบินไทยจะต้องชำระหนี้คืน ตามวันเวลาที่กำหนด

36 กลุ่มเจ้าหนี้ การบินไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight