ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

การบินไทยยื่นเจ้าหนี้ขอเพิ่มทุน 1.9 แสนล้าน – แปลงหนี้เป็นทุนขายหุ้นละ 3.8624 บาท

เปิดแผนฟื้นฟูการบินไทย เสนอเจ้าหนี้ขอลดทุน จาก 26,989 ล้านบาทเหลือ 21,827 ล้านบาท  เร่งดำเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ศาลเห็นชอบแผน ขอเพิ่มทุนใหม่ 196,449.47 ล้านบาท พร้อมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนรายใหม่- คลัง- สถาบันการเงิน  แปลงหนี้เป็นทุนราคาหุ้นละ 3.8624 บาท

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เสนอให้กับเจ้าหนี้ของการบินไทยนั้น มีหลายประเด็นที่เสนอเจ้าหนี้พิจารณาไม่ว่าจะเป็น เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ, รายละเอียดแห่งสินทรัพย์, หนี้สิน และภาระผูกพัน, แผนการประกอบธุรกิจ, หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ, การบังคับหรือไถ่ถอนหลักประกัน และความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน, แนวทางในการแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฎิบัติตามแผน,  วิธีปฎิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้, ผลตอบแทนโดยประมาณการจากทางเลือกต่างๆ, การอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการและการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ, ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับแผนฟื้นฟูกิจการ, พื้นฐานการจัดการแผนฟื้นฟูกิจการ, การจัดชั้นลูกหนี้ เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจคือ

การปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุน

การบินไทยจะดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามขั้นตอนดังต่อนี้

1.  ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 การบินไทยมีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท (2,698,900,950 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ) โดยเป็นทุนชำระแล้ว 21,827,719,170 บาท (2,182,771,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และ ณ วันดังกล่าวการบินไทยมี ผลขาดทุนสะสมจำนวน 64,912,997,240 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,862,979,154 บาท

การบินไทย 210516

2.  การบินไทยจะดำเนินการปรับโครงสร้างทุน ดังต่อไปนี้

2.1 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน การบินไทยจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวน 26,989,009,500 บาท ให้เหลือจำนวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในการบินไทยที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น

2.2 หลังจากการลดทุนดังกล่าว การบินไทยจะดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 196,449,472,530 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 218,277,191,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 19,644,947,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2.3 การบินไทยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2.2) ดังนี้

ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทยจำนวนไม่เกิน 6,472,659,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 3.8624 บาท ให้แก่นักลงทุนรายใหม่และ / หรือผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใด ๆโดยมีเงื่อนไขและแผนการใช้เงินตามข้อ 5.8.1 ของแผนนี้

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนรายใหม่และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใด ๆ ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามข้อนี้อาจทำในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ แต่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นขอบด้วยแผน

นักลงทุนรายใหม่และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อนี้ สามารถเลือกที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่น โดยมีเงื่อนไขภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเงินที่สนับสนุนในรูปแบบอื่นจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรตามข้อนี้

การบินไทย88

ข. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทยจำนวนไม่เกิน 11,877,422,109 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ กำหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 3.8624 บาท ในวงเงินเพิ่มทุนไม่เกิน 118,774,221,090 บาท เพื่อชำระหนี้ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 5 และ/หรือกลุ่มที่ 6 และ/หรือเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้รายที่แสดงความประสงค์ที่จะแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 ตามแผนนี้

ในการคำนวณจำนวนหุ้นข้างต้นหากมีเศษของจำนวนหนี้ที่น้อยกว่าราคาหุ้นอันเกิดจากการหารที่ไม่ลงตัวให้ปัดเศษของหนี้ลงผู้บริหารแผนจะต้องออกหุ้นที่เจ้าหนี้พึงจะได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อนี้พร้อมกันหรือภายหลังจากที่มีการระดมทุนตามข้อ 5.8.1 ครบถ้วน

ค. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทยจำนวนไม่เกิน 1,294,531,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และกำหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 3.8624 บาท ในวงเงินเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 12,945,318,970 บาท ให้แก่เจ้าหนี้รายที่ 9602 และเจ้าหนี้รายที่ 10047 (เจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 6) ในกรณีที่เจ้าหนี้ข้างต้นแสดงความประสงค์ที่จะแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไข

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight