Stock - Finance

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการจัดตั้ง ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม’

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการจัดตั้ง “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม” ย้ำ 2 ช่องทางแสดงความคิดเห็น ถึง 18 มี.ค.2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ หลักการในการจัดตั้งและจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการระดมทุน

ปัจจุบันแนวคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ก.ล.ต.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงการที่อนุรักษ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์สำหรับการปลูกป่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้แก่ผู้ที่ต้องการระดมทุนที่มีทรัพย์สินเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เกษตรกรและชุมชนสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ได้

ก.ล.ต.

หลักการลักษณะสำคัญของกองทรัสต์

ทั้งนี้ เดือนมกราคม 2567 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้ทรัสต์เป็นเครื่องมือรองรับการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยสรุปลักษณะสำคัญของกองทรัสต์ ดังนี้

  1. มีนโยบายลงทุนในผืนที่ดินในไทยที่มีการปลูกป่าเพื่อกักเก็บคาร์บอน ซึ่งอย่างน้อยต้องได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานคาร์บอนเครดิตสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
  2. จัดหาผลประโยชน์โดยการขายคาร์บอนเครดิตเป็นหลัก
  3. ทรัพย์สินที่ลงทุนต้องสามารถประเมินมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักวิชาการและต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมดรวมถึงเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
  4. โครงสร้างกองทรัสต์จะมีทรัสตีทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
  5. ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เนื่องจากการลงทุนของกองทรัสต์อาจใช้ระยะเวลาการลงทุนค่อนข้างนาน และผลตอบแทนที่จะได้รับมีความไม่แน่นอน

ก.ล.ต.

แสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง ถึง 18 มี.ค.2567

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่  https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=975 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo