PR News

‘GGC-GIZ’ จับมือ 7 พันธมิตรโรงสกัดน้ำมันปาล์มใต้ ยกระดับปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืน

GGC ร่วมกับ GIZ และ 7 พันธมิตรโรงสกัดน้ำมันปาล์มพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐานสากล

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการ การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand) หรือ SCPOPP

S 129892372

โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศไทย ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GGC เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ในการส่งเสริม และเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง พังงา และชุมพร เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมาย ที่เน้นส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ให้ได้รับการรับรองการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO

S 129892374

พร้อมดำเนินการฝึกอมรบหลักสูตรพัฒนาเกษตรรายย่อยของประเทศไทย ในการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Thailand Oil Palm Smallholder Academy : TOPSA) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางโครงการพัฒนาขึ้น ในรูปแบบของกระบวนการการมีส่วนร่วม ของผู้รับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายย่อย ให้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo