Economics

‘GGC’ จับมือ ‘GIZ’ ส่งเสริม-พัฒนา เกษตรกรรายย่อย ยกระดับผลิต ‘ปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์ม’ ยั่งยืน


GGC จับมือ GIZ หนุนเกษตรกรปลูก และผลิต ‘ปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์ม’ ให้ได้มาตรฐานสากล และยั่งยืน  สะท้อนความมุ่งมั่น ในการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ให้กับภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand) หรือ SCPOPP เพื่อส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดน้ำมันปาล์มยั่งยืนของไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดโลก

น้ำมันปาล์ม

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ GGC กล่าวว่า ในสภาวะการแข่งขันสูง การยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐาน RSPO เป็นสิ่งจำเป็น บริษัทชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ ต่างเลือกคู่ค้าที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว มาพิจารณาซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้ง การกำหนดกฏเกณฑ์มาตรฐานในการรับซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือแสดงจุดยืน ในการรับสินค้ามาขาย จากผู้ประกอบการที่เป็นต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำ ที่มีกระบวนการผลิตที่รักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้ามามีบทบาทในการยกระดับการผลิตของประเทศไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงเป็นเรื่องที่บริษัทมองว่าสำคัญ

นอกจากการสร้างโอกาสให้กับการดำเนินธุรกิจแล้ว GGC ยังมองหาแนวทางที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ให้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยการขยายผลที่จะสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้ได้รับความรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำมันปาล์ม
ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

ยกระดับผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์ม ให้ได้มาตรฐาน RSPO

GGC  มีโอกาสเจอพันธมิตร คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินโครงการกา SCPOPP เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ด้วยเห็นว่าทั้ง GGC และ GIZ มีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ความร่วมมือดังกล่าว จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 500 ราย ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัดได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และพังงา ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ภายในปี 2567

โดยมีแนวทางการดำเนินงานหลัก ๆ คือ การส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรรายย่อย ด้วยการสร้างวิทยากรการฝึกอบรมซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน้ำมันของไทย หรือที่เรียกว่า TOPSA (Thailand Oil Palm Smallholder Academy)

ถ่ายทอดหลักสูตรให้กับเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายย่อย ให้มีการปฏิบัติที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับบสนุนเกษตรกรรายย่อย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศ

น้ำมันปาล์ม

นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ GGC ในการสนับสนุนการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเงินในระยะยาวของเกษตรกร เพื่อให้สามารถดำรงชีพปลูกพืชผลได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) สะท้อนถึงการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม