ดูหนังออนไลน์
PR News

‘IRPCT-EnCo’ ลงนาม MOU สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) และกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน และประธานสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การให้คำแนะนำ ทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

โดยมี ศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EnCo และ ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) เป็นผู้ลงนาม ​

S 65576969

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม ที่สอดคล้องต่อความต้องการทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมราช อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

S 65576972

S 65576971

อ่านข่าวเพิ่มเติม