PR News

‘วิทยาลัยดุสิตธานี-กรมการท่องเที่ยว’ ร่วมมือสร้าง ‘มาตรฐานบุคลากรท่องเที่ยว’ ระดับอาเซียน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก เพราะมีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

แต่ปัญหาอย่างหนึ่ง ที่อาเซียนเผชิญอยู่มาเป็นระยะเวลานานก็คือ “มาตรฐานการท่องเที่ยว” ของแต่ละประเทศ แตกต่างกันค่อนข้างมาก ส่งผลให้ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันทำ “ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน” หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA on TP: MRA-TP)

6 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก ผ่านการยกระดับสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ที่สำคัญคือ ต้องมีมาตรฐานในระดับสากล

ในส่วนของประเทศไทยนั้น “วิทยาลัยดุสิตธานี” สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนด้านธุรกิจบริการโดยตรง ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับความไว้วางใจจาก “กรมการท่องเที่ยว” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยอบรม และหน่วยประเมินของไทย ตลอดจนเป็นผู้ตรวจประเมินและรับรองหน่วยอบรม และหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในโครงการนี้

4 5

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานีได้จัดพิธีเปิด การประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐาน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และมี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การต้อนรับ

3 6

ดร.อรรถเวทย์ กล่าวว่า วิทยาลัยดุสิตธานีเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง ทั้งยังผลักดันให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะ Competency Based Education

ขณะเดียวกันวิทยาลัยดุสิตธานี ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวด้วย โดยเชื่อมั่นว่า ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

2 9

อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และนำไปสู่การขับเคลื่อนบุคลากรที่มีความสามารถ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทย ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อตกลง จะเสมือนได้รับใบรับรองสมรรถนะการทำงาน และเป็นใบเบิกทางสำหรับไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างอิสระ นับเป็นการสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนต่อไป และวิทยาลัยดุสิตธานีมีความยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าว

1. ภาพเปิด

5 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo