Royal News

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ ‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพสกนิกร ตามรอยพระยุคลบาท

“สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระอัยกา และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดา ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรชาวไทย

พระกรณียกิจหนึ่งที่ทรงงานมาตลอดเกือบ 30 ปี ในการบรรเทาทุกข์คนไทยที่ประสบอุทกภัย ผ่านการทรงงานในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่เริ่มต้นจากการดำเนิน โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี 2538 และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ทรงพัฒนา การทำงานจนสามารถช่วยเหลือประชาชน ชาวไทยที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ได้อย่างครบวงจร และยั่งยืน โดยมีการเฝ้าระวัง ด้วยการติดตั้ง “สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที มีส่วนสำคัญในการช่วยเตือน และป้องกันการเกิดอุทกภัยช่วยลดความสูญเสีย การบรรเทาทุกข์ด้วยการแจกถุงยังชีพและอาหาร

นอกจากนี้ ยังทรงจัดตั้ง มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประทานพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจการตามพระดำริด้านสาธารณกุศล ในการให้โอกาส การเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาส และการพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขัง และผู้ต้องขัง

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

จากนั้นได้มีการต่อยอดความช่วยเหลือสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการ BOUNCE BE GOOD ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งเคยผ่านการกระทำผิด เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ รวมถึงเด็กขาดโอกาสทางสังคม โดยใช้ทักษะทางด้านกีฬาช่วยในการพัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

โครงการได้พัฒนามาเป็น “สโมสรกีฬาบีบีจี” (BBG : Bounce Be Good-บาวซ์ บี กู้ด) มีประเภทกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี จำนวน 883 คน มียิมกีฬาภายใต้การดูแลของสโมสรรวมทั้งสิ้น 13 ยิม โดย 8 แห่ง ภายใต้ สังกัดกรมพินิจฯ 3 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนและอีก 1 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติด

นอกจากนี้  พระองค์ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2557 ที่ได้ทรงริเริ่มโครงการ จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งทดลอง และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo