Politics

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เซ็นประกาศแล้ว 437 ‘โรงเรียนปลอดกัญชา’

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เซ็นประกาศ 437 ‘โรงเรียนปลอดกัญชา-กัญชง’ ประสานร้านค้ารอบโรงเรียน ห้ามขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผสมกัญชา 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.

โรงเรียนปลอดกัญชา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง ปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

โรงเรียนปลอดกัญชา

437 โรงเรียนปลอดกัญชา

  1. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”
  2. งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.
  3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ภายในโรงเรียนสังกัด กทม.
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง
  5. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง และอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่นักเรียน ด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ
  6. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง
  7. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชง ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
  8. ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง
  9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. ประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำหรับโรงเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทั้่งสิ้น 437 โรงเรียน ใน 50 สำนักงานเขต

โรงเรียนปลอดกัญชา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo