Politics

จัดตั้ง รพ.ชั่วคราว 20 เตียง พร้อมดูแลโควิด ผู้เดินทางไปประกอบ ‘พิธีฮัจย์’ ระหว่างแสวงบุญ

สธ. พร้อมดูแลโควิด ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบ ‘พิธีฮัจย์’ จัดตั้ง รพ.ชั่วคราว 20 เตียง บริการตรวจรักษา ระหว่างแสวงบุญ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยปี 2565 จำนวน 34 คน ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญในปีนี้ 3,738 คน

พิธีฮัจย์

การรวมตัวจากผู้แสวงบุญทั่วโลก มีโอกาสเสี่ยงติดเชืื้อโควิด และโรคติดต่ออื่นๆ

นายแพทย์สุระ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพของชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากในแต่ละปี จะมีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน ไปรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธี ซึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 หรือโรคติดต่ออื่นๆ ได้ง่าย รวมถึงเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว และเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคจากสภาพแวดล้อม จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้แก่ชาวไทยมุสลิมที่จะไปประกอบพิธี

โดยมอบหมายให้ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จัดระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ก่อนเดินทาง โดยอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพ ฉีดวัคซีน คัดกรองความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และจัดตั้งคลินิกฮัจย์ในสถานบริการสาธารณสุข

พิธีฮัจย์

จัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว ให้การป้องกันและรักษา ในที่พักของผู้แสวงบุญ

ในช่วงระหว่างประกอบพิธี กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมแพทย์ไปให้การดูแล พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว มีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 20 เตียง ให้บริการตรวจรักษา ทำหัตถการฉุกเฉินและส่งรักษาต่อ รวมถึงบริการเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในที่พักของผู้แสวงบุญ

นายแพทย์สุระ กล่าวว่า และหลังเสร็จสิ้นการแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนา ได้จัดบริการคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสม.ฮัจย์ ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการอบรม 350 คน ช่วยแนะนำการดูแลสุขภาพร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิต

พิธีฮัจย์

ทั้งนี้ จากรายงานการให้บริการของสำนักงานแพทย์ เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 37 ราย รับไว้รักษาในสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 191 ราย สำหรับผู้ป่วยนอกมี 10,040 ราย ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและอ่อนเพลียจากการเดินทาง

ส่วนผู้เสียชีวิตมี 8 ราย ลดลงจากปี 2550 ถึง 8 เท่า โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด และภาวะหายใจล้มเหลวเนื่องจากถุงลมโป่งพอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม