Politics

‘ผู้ป่วยโควิด’ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อไปเลือกตั้ง?? กรมควบคุมโรค แนะ ‘แนวทางปฏิบัติ’ เช็คที่นี่

‘ผู้ป่วย โควิด’ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อไปเลือกตั้ง กรมควบคุมโรค แนะ ‘แนวทางปฏิบัติ’ เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข

วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากทม. (ส.ก.) ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายห้ามตัดสิทธิ ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด จากการเลือกตั้ง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนงานรองรับ

ผู้ป่วยโควิด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนรองรับผู้ติดเชื้อมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจัดคูหาพิเศษ และแยกโซนออกจากผู้ใช้สิทธิทั่วไป เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยโควิด

แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด 19

ล่าสุด กรมควบคุมโรค ได้แนะแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด ดังนี้

  1. เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แนะนำให้เดินเท้า หรือใช้รถยนต์ส่วนตัว
  4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
  5. เข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เท่านั้น
  6. ทำการหย่อนบัตรด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
  7. เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งกลับที่พักทันที

ผู้ป่วยโควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม