Politics

รอรับเงินเลย!! ‘บิ๊กตู่’ เตรียมลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาเกษตรกร จ.สุพรรณบุรีวันนี้

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกรัฐมนตรี” เตรียมลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต 64/65

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่มอบเงินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ (9 ธ.ค.)

เงินเยียวยาเกษตรกร

โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 จำนวน 38,717 ราย เป็นจำนวนเงิน 829,808,027.98 บาท และมีเกษตรกรได้รับเงินโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 59,674 ราย เป็นจำนวนเงิน 883,126,641.75 บาท

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนาน และการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

เงินเยียวยาเกษตรกร

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบขยายกรอบเพดานการใช้เงินตามมาตรา 28 ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง เป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินตามมาตรา 28 ขยายเพิ่มอีก 155,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ด้วย

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและต้องการดูแลเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผ่านมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK