Business

เกษตรกร 6.57 ล้านครัวเรือน เช็คด่วน!! ไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ ‘ข้าว-ยางพารา’

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ ข้าว ยางพารา  ช่วยเกษตรกรกว่า 6.57 ล้านครัวเรือน

กระทรวงการคลัง เผย จากที่ประชุม ครม. อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้ฯ ทั้งข้าว ยางพารา และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

ประกันรายได้ ข้าว ยางพารา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ดังนี้

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน
  • โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน

11 1

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เริ่มโอน 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย

พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ตลอด 24 ชม. และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม