Politics

เช็คที่นี่! คำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรเข็มสาม กระตุ้นได้ทั้ง ‘ไฟเซอร์ หรือ โมเดิร์นนา’

สูตรเข็มสาม กระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรเข็มสาม ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้า ครบสองเข็ม เข็มที่สามสามารถเลือกฉีด กระตุ้นได้ ทั้ง”ไฟเซอร์ หรือ โมเดิร์นนา”  ควรให้ห่างจากเข็มสอง 6 เดือน  

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับคำแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19

สูตรเข็มสาม เช็ครายละเอียดที่นี่

กระทรวงสาธารณสุข  แจ้งคําแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

สูตรเข็มสาม

1. การฉีดวัคซีนโควิต-19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนำ ให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีน จำกัด

2. ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้

3. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

– ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Pfizer ระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

– ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

4. การให้วัคซีนโควิด-19 กรณีแพ้วัคซีนและกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

– กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

– กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 1-2 เข็ม และวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม ให้รับวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 8 สัปดาห์ หรือให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์

ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 1-2 เข็ม และวัคซีน Pfizer 1 เข็ม ให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์

ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม และวัคซีน Pfizer 1 เข็ม สามารถ เดินทางไปต่างประเทศ

5. การฉีดวัคซีน Moderna

– การฉีดวัคซีนจาก บริษัท ผู้ผลิตเดียวกัน

– ให้ฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็มระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปตามเอกสารกำกับยาจาก บริษัท Moderna

สูตรเข็มสาม

สูตรเข็มสาม กับการฉีดสูตรไขว้

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

– ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

– ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

– ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinopharm และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

– ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

– กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

– กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

– กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือน หลังเข็มที่2  เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน 6 เดือน หลังเข็มที่ 2 โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight