ดูหนังออนไลน์
Politics

‘โฆษกแรงงาน’ เผยจ้างงานนักศึกษาจบใหม่นับแสนคน


โฆษกกระทรวงแรงงาน เผยกรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง รองรับผู้จบการศึกษาใหม่  230,288 อัตรา เผยมีผู้จบการศึกษาใหม่ได้บรรจุงาน 110,273 คน ผู้ที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 5,346 คน รวมบรรจุงานทั้งหมด 115,619 คน พบว่าผู้จบการศึกษาใหม่ ส่วนหนึ่งสนใจที่จะทำงานอาชีพอิสระ 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้รับกระทบต่อการจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเช่นกัน แต่ภาคการผลิตและการส่งออกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กโทรนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และอาหารแช่แข็ง ยังมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลายประเทศไม่สามารถส่งออกสินค้าได้

แรงงานพนักงานออฟฟิศไทยมีงานทำ 210824

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่าโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ในปี 2563 มีนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 575,230 คน ประกอบด้วย วุฒิ ปวช. จำนวน 140,755 คน วุฒิ ปวส. จำนวน 122,585 คน และวุฒิปริญญาตรี จำนวน 311,890 คน และประมาณการนักศึกษาจบใหม่ต้องการมีงานทำ จำนวน 434,475 ราย ได้มีงานทำไปแล้ว จำนวน 316,636 คน  อยู่ในภาคเอกชนระบบประกันสังคม จำนวน 230,661 คน แบ่งเป็นประเภทกิจการอื่นๆ การผลิต การขายส่งและการขายปลีก ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และการก่อสร้างและจากการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในภาครัฐ ตาม พรก. เงินกู้ของรัฐบาล จำนวน 85,975 คน

จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน คงเหลือจำนวนนักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการมีงานทำแต่ยังไม่มีงาน จำนวน 179,161 คน  ส่วนใหญ่มีแนวโน้มสมัครเรียนต่อโดยเฉพาะกลุ่ม ปวช. และประกอบอาชีพอิสระ ในปี 2564 ได้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในภาคเอกชน 165,625 ราย แบ่งเป็น การผลิต การขายส่งและการขายปลีก การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ และสาขาอื่น ๆ

ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในภาครัฐ โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลอีกจำนวน 58,452 ราย จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมวงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่

207488 e1629781331433
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับผู้จบการศึกษาใหม่ (ในช่วงอายุ 18-25 ปี) จำนวน 230,288 อัตรา มีผู้จบการศึกษาใหม่มาใช้บริการสมัครงาน 160,486 คน ได้รับการบรรจุงาน 110,273 คน ยังมีผู้ที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ (โครงการ IMM) 5,346 คน รวมบรรจุงานทั้งหมด 115,619 คน ยังพบว่าผู้จบการศึกษาใหม่ส่วนหนึ่งมีความสนใจที่จะทำงานอาชีพอิสระ (Freelance)

อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและรัฐบาล ยังมีมาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งบริการจัดหางานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ www.doe.go.th นัดพบแรงงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจทั่วประเทศตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐอีกด้วย

“จะเห็นได้ว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือให้นักศึกษาจบใหม่ได้มีงานทำเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำลังเร่งจัดหาตำแหน่งงานว่างให้อีกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังหางานทำรองรับตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป” นางเธียรรัตน์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight