Politics

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา เสียชีวิตจาก Covid-19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจาก Covid-19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุด

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจาก Covid-19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

noname 2

กรณีเด็กไร้ผู้อุปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-43 และ 45-57 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ www.rajk.org เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกหัวข้อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจ้งหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 281 1902

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา เพื่อให้การสงเคราะห์ ด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิองค์ปัจจุบัน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้มีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาเนื่องด้วยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิต มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบโอกาสให้เด็ก สามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถ  โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้เป็นดั่งแสงเทียนส่องทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิต เพื่อที่จะไปสู่อนาคตอันสดใส และส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไป

เด็กนักเรียนเเต่ละอาชีพ e1627485508164

โดยรับเด็กเหล่านี้ เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ ส่วนกรณีเด็กไร้ผู้อุปการะ สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-43 และ 45-57 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งการสงเคราะห์ด้านการศึกษาของมูลนิธินั้น จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีจบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 281 1902 ในเวลาทำการ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ https://www.rajk.org/ เลือก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight