ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ตะลึง! มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ จัดหาวัคซีนให้พนักงาน-ครอบครัวไทยเบฟฯ กว่า 7 หมื่นคน

หาวัคซีนให้ไทยเบฟ อึ้ง!! ปลัดมหาดไทยส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หาวัคซีนให้กับพนักงานไทยเบฟเวอเรจ และครอบครัวรวมกว่า 7 หมื่นคน รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ผู้สื่ข่าวรายงานว่า มีการแชร์หนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ ว 3464 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  จากปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ให้กับพนักงานจำนวน 43,201 คนและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท ฯ จำนวน 28,244 คนใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ปลัดมหาดไทยสั่ง หาวัคซีนให้ไทยเบฟ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบคมท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท ฯ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป

หาวัคซีนให้ไทยเบฟ

ทั้งนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท. ) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารนาสนับสนุนวัคซีนฯ ให้ บริษัท ฯ ด้วยแล้ว

หาวัคซีนให้ไทยเบฟ

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครด้วย เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาใจความคล้ายกับที่ทำถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

หาวัคซีนให้ไทยเบฟ

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight