ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ไทยคู่ฟ้า’ เปิดแนวทางลดภาระผู้ปกครอง ‘คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม’

“ไทยคู่ฟ้า” เปิดแนวทางลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดแนวทางลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอม โดยระบุว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายใต้หลัก “คืนเงิน-ผ่อนผัน-ช่วยเด็กยากจน-ลดภาระผู้ปกครอง” ดังนี้

1. กรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่น ๆ ไปแล้ว ให้คืนเงินดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

2. หากมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินดังกล่าวตามความเหมาะสม

3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน – นักศึกษา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามความจำเป็น เหมาะสม

4. ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา แจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตามประกาศนี้

โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK