ดูหนังออนไลน์
Politics

ทส. เดินหน้านโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส. เดินหน้านโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หวังสินค้าของคนไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก นำโมเดล BCG Economy ของรัฐบาลมาปรับใช้ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบฐานราก พร้อมทำ platform ออนไลน์ เปิดตลาดขายสินค้าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ขณะนี้ทั่วโลกต่างปรับตัวและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรักษ์โลกอย่างครอบคลุมทุกมิติ

0E294C6A 4E77 4103 A69E B00C3D7437FD

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อก้าวสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการต่าง ๆ ไม่วาจะเป็น Green Office, Green Hotel, Green Products, Green National Parks, G Upcycle, Green Restaurant ซึงขณะนี้มีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,743 แห่ง

2CD9E4CD DB64 4645 8BC3 802CCA6A964C

เมื่อกล่าวถึง Green Products ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้สอดรับกับเทรนด์ของการดำเนินธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา ตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งตามกระแสของโลกให้เกิดการยอมรับ เกิดชื่อเสียง เกิดยอดขายที่ดีขึ้น ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นที่นิยมของกระแสโลกในขณะนี้ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

S 361914376

นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าของชุมชน. ขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ผ่าน Platform ออนไลน์ แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) เป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าและบริการโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานตัว G ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

S 361955330

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) โดยส่งเสริมให้มีการบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Sin-gle-use plastics) ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ทั้งนี้ การยกระดับสินค้าชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร. และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้อีกด้วย ที่สำคัญยังส่งผลดีให้กับผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ช่วยแก้ไขวิกฤตขยะล้นประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้นด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม