Environmental Sustainability

‘วราวุธ’ เปิดความสำเร็จ ‘ฟื้นฟูป่าชายเลน’ รับ ‘วันป่าชายเลนแห่งชาติ’ 10 พ.ค.นี้

10 พฤษภาคม “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” รมว.ทส. “วราวุธ” เผยความสำเร็จ ผืนป่าชายเลนของไทยเพิ่มขึ้นช่วง 5 ปีที่ผ่านมา งดจัดกิจกรรมฉลอง ขานรับมาตรการควบคุม และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ผืนป่าชายเลนประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความสมบูรณ์และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

wara

จากการสำรวจ และอ่านภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ GISTDA เมื่อปี 2563 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1.737 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นราว 200,000 ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีเพียง 1.53 ล้านไร่

ตนพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ช่วยกันดูแล รักษา และฟื้นฟู จนผืนป่าชายเลนกลับคืนสภาพสมบูรณ์ในหลายพื้นที่  ล่าสุด ก็ได้มีการเปิดตัว “แคนยอนบ้านท่าเลน จังหวัดกระบี่” ซึ่งเป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ที่เกิดจากการดูแลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ในวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอนุรักษ์ และดูแลป่าชายเลน

IMG 5286 วราวุธ ปลูกป่่าชายเลน

นายวราวุธ บอกด้วยว่า ได้กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล ให้นำแนวพระราชดำรัสดังกล่าว เป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ

“วันป่าชายเลนแห่งชาติ  เปรียบเสมือนวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใย และให้ความสำคัญ กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงเป็นวันที่เราทุกคน จะได้มาร่วมกันชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จ ที่ได้ช่วยกันทำให้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น โดยปีนี้เพิ่มขึ้น 200,000 ไร่ ปีหน้าก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นนี้ไปอีกเรื่อย ๆ ผมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่น และตั้งใจของพี่น้องประชาชน ที่จะช่วยกันดูแล และฟื้นฟูป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนเช่นนี้ ตลอดไป”  นายวราวุธ กล่าว

อย่างไรก็ดี ในปีนี้ ทส. ได้งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

S 13926763

ทางด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.  เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงเป็นข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม  โดยปีนี้จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานความสำเร็จ ของพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันดูแลผืนป่าชายเลน จนทำให้จำนวนพื้นที่ป่าในภาพรวม เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้  ยังได้ให้นโยบายกับนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถึงแนวทางในการถอดบทเรียน จากกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการทำงาน รวมถึง การพัฒนาศักยภาพ และความรู้ของเจ้าหน้าที่ การหาพันธมิตรภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมฟื้นฟู และดูแลป่าชายเลน

หลังจากวิกฤติโควิด คลี่คลายลง เชื่อว่า พื้นที่ป่าชายเลนของไทย จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งต้องเตรียมมาตรการ และแนวทางเพื่อรองรับ และสร้างมาตรฐานในบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IMG 5337

อ่านข่าวเพิ่มเติม